top of page
Image by D. Jameson RAGE

PRIVACY STATEMENT

De praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe de praktijk

omgaat met persoonsgegevens.

De praktijk doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom

zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit betekent dat:

- persoonsgegevens verwerkt

worden in overeenstemming met het doel waarvoor de ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring

- de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- er gevraagd wordt om uitdrukkelijke  toestemming als de praktijk deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens

- er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging

van persoonsgegevens gewaarborgd is

- er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- wij op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van

de privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt neem dan contact met mij op. 

Onderstaande privacy verklaring kan je invullen als je besluit dat er geen gegevens morgen worden aangeleverd aan het dbc-informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorg Authoriteit.

Privacy Statement: Welkom
bottom of page