top of page
Image by D. Jameson RAGE

KWALITEITSSTATUUT

Het kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle GGZ-professionals. Het beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Met in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. En  op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. 

De praktijk beschikt over een door het Zorginstituut goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat ter inzage op de praktijk beschikbaar is.

Image by D. Jameson RAGE

KLACHTEN

Ben je ontevreden?

Neem alsjeblieft snel contact op met mij, dan kunnen we er over in gesprek gaan. 

Het kan zijn dat je hierna ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wil voeren met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze persoon is volkomen onafhankelijk en kan ondersteuning bieden bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht.  Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP/NIP, te bereiken via: Nip@klachtencompany.nl

LOGO.jpg

PRIVACY

Privacystatement

Praktijk Jasmijn Verhoef, gevestigd te Soest en Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82167486, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 


Deze privacyverklaring legt uit hoe Praktijk Jasmijn Verhoef met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


  1. Toepassing 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Jasmijn Verhoef persoonsgegevens verwerkt: 

1. (potentiële) cliënten; 

2. bezoekers van Praktijk Jasmijn Verhoef; 

3. bezoeker van de website van Praktijk Jasmijn Verhoef; 

4. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Jasmijn Verhoef; 

5. alle overige personen die met Praktijk Jasmijn Verhoef contact opnemen of van wie  Praktijk Jasmijn Verhoef persoonsgegevens verwerkt. 


2.Verwerking van persoonsgegevens 

Praktijk Jasmijn Verhoef verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. 


3.Doeleinden verwerking

Praktijk Jasmijn Verhoef verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 

2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 


4.Rechtsgrond 

Praktijk Jasmijn Verhoef verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 

2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeente e.d.; 

3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; 

4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5.Persoonsgegevens delen met derden 

Praktijk Jasmijn Verhoef deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. 


6.Bewaren van gegevens

Praktijk Jasmijn Verhoef bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 

Praktijk Jasmijn Verhoef hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht. 


7.Beveiliging van persoonsgegevens 

Praktijk Jasmijn Verhoef vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Praktijk Jasmijn Verhoef beveiligingsmaatregelen getroffen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 


8.Wijzigingen privacyverklaring 

Praktijk Jasmijn Verhoef kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Praktijk Jasmijn Verhoef gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 


9. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Praktijk Jasmijn Verhoef te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Praktijk Jasmijn Verhoef. 


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Jasmijn Verhoef persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Jasmijn Verhoef. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als je besluit dat er (op pseudo anonieme basis) geen gegevens morgen worden aangeleverd de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) vraag dan in het eerste gesprek naar een privacy verklaring. 

bottom of page